Ngữ Pháp Tiếng Anh Giao Tiếp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp với các cấu trúc thường dùng, mỗi cấu trúc câu giao tiếp tiếng Anh bao gồm các ví dụ, cách dùng, ý nghĩa chi tiết và dễ hiểu

câu điều kiện loại 2
Sử dụng câu tường thuật trong giao tiếp tiếng anh
rút gọn mệnh đề quan hệ
disappointed đi với giới từ gì
quá khứ của fall
Posts pagination