Ngữ Pháp Tiếng Anh Giao Tiếp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp với các cấu trúc thường dùng, mỗi cấu trúc câu giao tiếp tiếng Anh bao gồm các ví dụ, cách dùng, ý nghĩa chi tiết và dễ hiểu

công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Cách dùng thì hiện tại hoàn thành
các thì trong tiếng Anh
Nguồn bài tập từ các app học tiếng anh
Posts pagination