Ngữ Pháp Tiếng Anh Giao Tiếp

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp với các cấu trúc thường dùng, mỗi cấu trúc câu giao tiếp tiếng Anh bao gồm các ví dụ, cách dùng, ý nghĩa chi tiết và dễ hiểu

prevent đi với giới từ gì
refuse to v hay ving
in which là gì
nevertheless là gì
quá khứ của wear là gì
Động từ surprised đi với giới từ gì
cấu trúc before
Posts pagination